ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 6

χρήση ισχυρού πυροβολικού, τα διέσπασαν και κατέλαβαν την πόλη, καταλύοντας έτσι και τη Βυ- ζαντινή Αυτοκρατορία. Γιατί κτίστηκαν; Η γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν τέτοια που έκανε τη μία της πλευρά πιο ευάλωτη από επιθέσεις από τον Βορρά και από την Ανατο- λή. Με τη θάλασσα να περιβάλει την Πόλη από τις τρεις πλευρές, η τέταρτη έμενε ακάλυπτη. Τα τείχη έμειναν ίδια από τότε μέχρι σήμερα; Όχι φυσικά. Επεκτάθηκαν πρώτη φορά από τον Σεπτίμιο Σεβήρο, αργότερα από τον Μεγάλο Κων- σταντίνο καθώς μετέφερε στην Κωνσταντινούπο- λη την Πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τέλος από τον Θεοδόσιο τον Β΄, επειδή χρεια- ζόταν επιπλέον οχύρωση. Ακόμα, υπήρχε μία τάφρος βάθους 10 μέτρων και πλάτος 21 μέτρων σε απόσταση 15 μέτρων από τα εξωτερικά τείχη. Ανά πενήντα μέτρα και στις δύο σειρές τειχών ορθώνονταν πύργοι. ΝΙΚΌΛΑΣ ΜΥΛΩΝΆΣ Β2 Μέγα Σινικό Τείχος Το Σινικό τείχος είναι κινεζική οχύρωση, που κα- τασκευάστηκε σταδιακά, προκειμένου να προστα- και απέκτησαν την τελική τους μορφή το 447. Η ισχυρή διπλή σειρά τειχών προστάτευσε την Πόλη και κατά συνέπεια την Αυτοκρατορία από πολλές πολιορκίες χαρακτηρίζοντάς τα ως «θε- οφύλακτα». Η μόνη φορά που παραβιάστηκαν από εχθρό ήταν το 1453, όταν οι Οθωμανοί με τη 05 APOTYP-1.indd 5 15/06/2017 1:48 μ.μ.