ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 5

Αρχαία τείχη Τα Μακρά Τείχη Θεοδοσιανά Τείχη Τ 04 APOTYP-1.indd 4 α Μακρά Τείχη ήταν αμυντικά τείχη της πό- λης των Αθηνών, που χτίστηκαν μεταξύ 461 π.Χ. και 455 π.Χ., τα οποία ένωναν την αρ- χαία Αθήνα με το λιμάνι του Πειραιά. Αποτελού- νταν από δύο τείχη, το «Βόρειο» (ή «Έξωθεν») και το «Μέσον» Τείχος (ή «Φαληρικό») σε παράλληλη διάταξη, μήκους 40 σταδίων (7 χλμ.) και σε με- ταξύ τους απόσταση ενός σταδίου (184 μ.), που όμως φτάνοντας στον Πειραιά περιέκλειαν όλη την πόλη, το λιμάνι και την πειραϊκή χερσόνησο, με κύριο ακριβώς στόχο να προστατευτεί η επι- κοινωνία της Αθήνας με το λιμάνι της. Εκτός όμως των δύο παράλληλων αυτών τει- χών υπήρχε και τρίτο, το «Νότιο», που από την Αθήνα κατέληγε στο σημερινό Παλαιό Φάληρο, που περιλαμβανόταν όμως στα Μακρά Τείχη. Επειδή το Βόρειο και το Νότιο ήταν τα πρώτα που κτίστηκαν και περιέκλειαν τα δύο τότε επίνεια της Αθήνας, τον Πειραιά και το Φάληρο, ονομάστη- καν Μακρά Τείχη. Ποιος τα έκτισε; Ο Θεοδόσιος ο Β΄, για να τειχίσει τη σπουδαία πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρα- τορίας. Ποια είναι η ιστορία τους; Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 408 υπό την επί- βλεψη του επάρχου των πραιτωρίων της Ανατο- λής, ενώ μετά από έναν σεισμό επισκευάστηκαν ΧΡΉΣΤΟΣ ΝΙΣΥΡΑΊΟΣ Α2 15/06/2017 1:48 μ.μ.