ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 43

Κόκκινη κλωστή δεμένη... Έναν μύθο θα σας πω... O ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ 42 APOTYP-1.indd 42 «Το παιδί που περπατάει στραβά», φώναζαν όλοι και γελούσαν. Ο Γιάννης κόντευε να ξεχάσει το όνομά του, επειδή όλοι τον αποκαλούσαν στραβό. Και όπως κ s3sssss3H3ssH3s3sH33H33ss3s33sB3ss33sH3sssH3s33H333ᳮss3H3s33s3B3s33H333H33H33H3s3sssH33H3333H33H333BᳬssK3ss33s3ss333H3sK33H33sB3ssH333s3sH33H3ᳬsss3sK3H3s33s33sss33K33sH33ssssH3s3333s333s3s3s3ssssBsH3sssH333sH3ssᳫ 3s3sH3H3s33s3H33sH33sH3ss3ssH 333sH3s3s3ᳯs 33ssssBsH33sssH33s3ss33H33s33s33sH3sH33s3sB33sH3s33ssK3ss33ssssH3ss3s03s BsH33ss3ssssHpˈ3ss333sH33s33ssss333B3H3s3ss333sˈ33ss3sᳮs33B33H33s3ssH3ssssH333H33H33H33H333s3Bs󫳮s33s333H3sK33H33s3s33sH3sH33H33ss3K333s333H333s3s3s3ss᳭H33H3s󮳫3ssK33BᳮssH3sH3s3ssH333s33H33H33H3sssK03Bsss3ssss333N3ss33ssH33ssss3ss33B33H33s3 33H3ss3H3sH3ᳫ33N˂3s3ss33sssss33sH3sH33ss3sH333s33B3s3Y[3ss3sH33s33s3sss33333s 33s󬳭sssK33H33ssH3s3ss33ss33H3sss3sH333ss3ssK33sss3ss333sH333s3sBH33H3s3sssss33ss33ss33ssH33sH3sKB3333333s33sH3Y[3sH3sH33H3sss333BsH33ss3sH33s3󮳫s3ss33sH33sH3ss3s3sK3sB33s3sH33sH3s3sss3K3s3sH3ss3s3ss33s33s33H3sssss33sH33H3s3s3ssK3sH33s3KBs333s33sH3sss3[Y[3H3s33H333ssH3s3H3³3s3s3H3sH3H33K3sH33H3sss333H33ss33sB3H3ss333H3ssK3s3H33s3󮳫s3ss3sH33H33sH33sH33sH3sB3ssssH33sᳫ333sH33H33ssH3333ssH33Bs3ᳬss󭳯s3sH33ss 33H33sssssH3sss3ssB3sH3333s333sˈ3ss333sH33sH333s3sB3H3s3s3sssH3H3s33s33s33H333H3㳯sssBsH33H3s33s3ssH3H3s33s33K33333sH3B3s33s3H3s3ssH3s33ᳫ3sK3󮳯s3ss3sH3s3KBs3s333H33s3s33s3ss33s3s3㳯s3ssH33H3s3ssH33H3ss3 3H33H3s33ssH333H33sKB3s33sH33ss 3sH3333s33H33s3s3sH3sB3H3s3ssH33333sss33ssH3s3ss3s3333KB3H3sss󮳭H333s333K3H3s3ssH33sssssH3sH33s3ss33H33sB3H3s333s3333ss33H33s3sH333s333ssH333H33sss3sK33sH33ssH3sssH3ss3s33H3ss3s333H33H3s33s3s3s3sH333sH33H3KB3333s33s333H3sH33H33H3ss3sH 33³s󮳯3s33H33sssH3sssss33sH3sss3sB3H3333ss33H33ss3333K33s3ss33sH33ss3KB3sH33sH33ss3sH3sH3s3ssH33s33s󬳮3ss󮳫s3ss33sH33sK3s3333sH3s33s3s˂33ss3ss33H33H3s3s󮳫s33s3sH3333KB3ss3K33H3s᳭sssH333s3H3sssss33ssK33sB3ssH33H3s3s󮳫sᳮ3󮳭H3ssH3ss3sH33H3333ss33B3s33H3sH33s33H33H3333sK33ss3s3sB3ss 3H3ss33H33sH33H33ssss3ssBsH33ssH3s3s3s3ssH3󫳮3ssK3ss3s3s33s3ss3333s3H33H33ss3sH3sB3sH3ss㳯H33H333ss3ss3sss3s33sH333B3sH33ss3s33s33s33K3sssH333s33sH33B3s33s3ssH3ss33sssss33sH33H3sssH33sssB33sH33sH33ss3 3H33s33H3ssH3333ss33s3s3H33s3KBs3ss3sH33s3s3󮳬ss3sH33s33sK03sKB3s33sH33ss03s33s3sH3H3ss3s33ssKs3ss333s3s3sH33H33sH3ss3333333s3H3s3KBH33ss3󮳮sK0󫳮H33ss333H3sH33ss3s3sss3H33ss3s33333H3333ss33㳮3󮳭H3sH33ssBsH33ss3s33sH33ss33s3s3㳯s3s3sH3s3ssB3H33ss3󮳮sK3ss3s33s33sH33H3ssssssH3sH33H3s33s3ss3sH3sH3sH3s3333ss3ssˈ333sH3s3sKBsH333s33H3333ss33㳮3󮳭H3s333H3sssH33BsH33H33sss33333H33H3ss33K3333ss333sH33B s3sH3sH33H3ss33H3s3ss3ss33s33sH333B33ssH3sH3ss333sH33sH33H33s33s3H33H3sKB3K33ss3s333H33s3s3H333sᳫ3H3sH33H3s33s3ss3sH3sss33sH33sK33s33s3H3333ss3³sH33ss3s3sH33s33s3ss33K3ss33s3ssH33Bss3s3ss3ssH33s3ss33H3ss3sH33sKB3s3sK03ss3K33ss3Hp3㳯sssH3H3sssH3sssss3ssH333ss3s 3s3ss3󬳬ss33ssH3ssH333󮳫3H3sBsss3H3ssH3ᳫ3s3s3sH3333ss3Έ0sH3ss333H33³3ss33s3s33H3H3sH33ss3s33sH33ss3sH3sH33Bsᳫss3H3sssssH3sH3333㳯ssp˂sᳯH3sssH3H3ss33H3333ss333s33s3MK ̌ M NH3