ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 27

Συμμετοχή σε προγράμματα και διαγωνισμούς «Live cool, live Bicycool…» 26 APOTYP-1.indd 26 Η Ομάδα Επιχειρηματικότητας της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) «Εικονική Επιχείρηση», αποφάσισε να μετατρέψει μια απλή ιδέα σε εφαρ- μογή, καθώς έθεσε ως στόχο να επιχειρήσει να αποδείξει ότι η καινοτομία και η μεθοδικότητα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων. Έτσι δημιουργήθηκε από μια παρέα εννέα μαθη- τών μια ομάδα που βρέθηκε μπροστά στην πρό- κληση να επινοήσει κάτι πρωτότυπο, που παράλ- ληλα θα ήταν υλοποιήσιμο, χρήσιμο αλλά και να αποτελεί αντικείμενο παραγωγικής διαδικασίας. Η ομάδα με όνομα BICYCOOL έχει ως κεντρικό σχέδιο επιχειρηματικής ιδέας την κατασκευή ενός πρωτοποριακού σακιδίου που θα εξυπηρετεί ποι- κίλες ανάγκες, που έχει κάθε σύγχρονος ποδηλά- της. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το κατασκευαστικό κομμάτι, το BICYCOOL συνδυάζει τη λειτουργία του ποδηλάτου όπου η κινητική ενέργεια μέσω ηλεκτρικών γεννητριών (Δυναμό) μετατρέπεται σε ηλεκτρική και τροφοδοτεί με αυτή την ενέργεια δύο μπαταρίες που βρίσκονται στο σακίδιο. Αξιο- ποιώντας την ενέργεια των δύο μπαταριών, μπο- ρούν να λειτουργήσουν τόσο ένας συσσωρευτής ενέργειας-φόρτισης (Power Bank), που κατασκευ- άσαμε οι ίδιοι, όσο και μια σειρά από καινοτομίες ενσωματωμένες στο σακίδιο. Η χρήση του Power Bank που βρίσκεται εσω- τερικά σε θήκη του σακιδίου εξυπηρετεί τη φόρ- τιση μέχρι και 8 ηλεκτρονικών συσκευών (κινη- τά, tablet κλπ). Παράλληλα, οι ενσωματωμένες καινοτομίες στο μπροστινό μέρος του σακιδίου αποτελούνται από 8 ταινίες LED τριών διαφορε- τικών χρωμάτων, λευκό (για την ένδειξη πορεί- ας), πορτοκαλί (για την προειδοποίηση απευθείας κατεύθυνσης) και κόκκινο (για τη σηματοδότηση πέδησης). Συγκεκριμένα, όσο ο χρήστης κάνει πετάλι, οι λευκοί λαμπτήρες LED ενεργοποιούνται αυτόμα- τα, υποδεικνύοντας τη θέση του. Σε περίπτωση που ο ποδηλάτης χρειαστεί να αλλάξει κατεύθυν- ση, μπορεί να πιέσει τον δεξιό ή αριστερό δια- κόπτη, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στους ιμά- ντες του σακιδίου, ανάβοντας, έτσι, το αντίστοιχο φλας. Παράλληλα, κάθε φορά που χρησιμοποιεί 15/06/2017 1:48 μ.μ.