ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 23

Παγκόσμιες Ημέρες να διασκεδάσουμε. ΚΩΣΤΉΣ ΚΑΤΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ Μου άρεσε η ημέρα κινηματογράφου γιατί κά- ναμε κάτι ξεχωριστό και ενδιαφέρον. Η ταινία ήταν καταπληκτική και έτσι περάσαμε το χρόνο μας μα- θαίνοντας με δημιουργικό τρόπο. ΑΡΕΤΉ ΙΩΑΝΝΆΤΟ B3s33sH33ssH3ss3s3s3ᳯBTT LK[ H3sᳯs333H33s33sH33ssH3ss3KB3s3ᳯH33s L3sssssH33ssKBs㳮3󮳭H333s33s3sᳮssss3H33Bs3s33ss3ss3s3s3ᳯ˂H33ssss33H3ss3H333ss3sH33ssss3Bs3H33sN0sss333333H3ss333sBss3s3s33మ33sH33ssss33H3s3ss3s3ssss3K333s3s3s0\[][H8$\[BY۸&\Z[ 3ss3ss8$33s󬳯s3s33H3ss33B3s3Jp33ssss3ss33H[[^H33sssH[\Bܘ[[338)33s33s3s33ssH3HPUPH0HTPU 3333s333s33H3ss3 H3sH338)33sKB33s3s3󮳮s3ss3sH0ss㳯s3s33H33s3ssp˂s3sᳫs3H33s3s33s33s33s3sH33s33sB33s㳯333s3H3ss3ss333ss3ss333H3sH3sssH3sssBs3s33H33s33s333H3ss33H33H33s333sKB33s3H33H33ssH33H3ss3s3s3ᳯK3s3sBssss3s3H3s333H3s33ssss333K3s3ssH33s33s3sH3sH33ssss3s3H33B3s33sH33sssH33sH33H333s᳭3sH3ss3ssᳫssKBK33H33ssH33H333sssH33sH3sH333s33s3s3s3ssss33ss3s33sH3sH33sH33sssH33H33H3ss3B3ss3H33H33s3ᳫs33K3sssH33H3sss333sB33s33ss3s33sss3sH3H33s33s3sss33333s³3H33ssH33s3sH3sH33s3H33H33s33sH33sssBsH33s33sH333s3s3K3ss33s3H333ss3H3sBs33s3H333ss3ss3ss3ss3sss3sBMK ̌ M N3