ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 21

ο Τοίχος της Καλοσύνης ένας... διαφορετικός τοίχος Το κίνημα αλληλεγγύης «Οι Τοίχοι της Καλοσύνης» απλώνεται σε όλη την Ελλάδα Πώς ξεκίνησε; 20 APOTYP-1.indd 20 Σε πολλές πόλεις του Ιράν, οι κάτοικοι τοποθετούν αυτοσχέδιες κρεμάστρες στους τοίχους και κρεμούν εκεί ζεστά ρούχα. Αντιμέτωποι με τον κρύο καιρό και την δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι :g>::::+:>>::>:::>;:::>::::::::::>>::>7:>:>> >::>:>>+>:>::::>>7::> 찃::ԃ>>>3>:::ă:::::>:>:::>>::>:+>:>>:>>:::>>+ :G::::>:>>:::::>::䰃:>:>:>:::>8:G:>:>>::+:::>::䰃>:>:ԃ>: :::::>:>>7:::::ă>:>:::>::::>+>:>::::::>:ԃ::>:::>::>:::>:>::>:::::ă:::>:ܴ+>:>::>::::>':>:::ă>:>+:>>>3>::܃::::>:܃::::>3::::ԃ:>:::>:ă::>>$>>':)ͽ:::䀃:>::>::>:>:::>:ԃ:::>:ă>:::>:>>:+>3::܃>::>>;>:İ>:>:>::>::>7:::ă:::::>:>:>3>:>>+:>:>:::::::ܸ+:::>>3>::ă::::܃>:>:::>>7:>::ă:>::>::::>:>:+:>:>:܃::ԃ::::܃>>>;>:>::::::>:::>:>>:>::>4+:>>3>::(ĸ:w:ă>:>:::>:::>7::>:::>>>:>>:ԃ>:>:>>>3>:>:+>:::::ă>:>:W:::::>:::::::::ă:::>:>'::::܃::::ă>:+::::>>>3:::>>:>(ȸ:w:ă>>7::>:::>:::>7::>::::>>0>:::>>0:>>0+>:>>::::>>>::>>:::>;::::::ă>:>:::>:>7:>::>:+:::ă>:::>>:::>:::::::>>:>:>::>:>:>:::>>>:>(̸:w:ă:>::>::>:>:::::>7:>:>:>>>3>:>::>;>>:ԃ::+>>:>:::>::::::ă>>::>:::>:::>>::>:ĸ+:>:::W:::::İ>:>:>:::::::+>:>:g>:::::::>7::>:ԃ>>>;>:܃:܃:o:>:>:+::>:>:::::::ă>:>>>>'>:>>3>:>:o:>:>:>:::+::>::>7:>::::::::::>:>:::>:ԃ::::>>>3:::>>:+>:::>>;:>:>:>:::>>>:>>3>:>::>:::>:>:>:>:>7:+::ă:>:>:>:>:>7>:ă:::>>>3>:::ă:::ă>:>>>>:::+:>>;>:>>::>>:>:>:>:::::::ܸ:>::::::>:ԃ>3::+>:::W:::::ă>>:>>:>:ă>:>:::ă>:::::ĸ:>:::G>>:+::>::>:::::>>7::>:>:>::>:ԃ::ă:>::>:ԃ>:ԃ>:>::>:>+>3>>'>>::s:>:>7>:䰃:܃:G:::ă::>:>::>:>::W::::::>0+>:::>:>>:>:::+:k:#:o:o::::o::S::::::;:o::::#:w:w:::G:k:W:o:o:::\:L+:|>::>:>>:>::::>>7::>>>:܃:S>:::İ>>'>:h::::::(Լؼ܀::