ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 13

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Τείχη …

12
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Δουλεύοντας αρκετά χρόνια ως ψυχολόγος , οφείλω να ομολογήσω , με βεβαιότητα πια , ότι το πιο δύσκολο – σε επίπεδο διευθέτησης – και το πιο σημαντικό πρόβλημα των ανθρώπων που συναντώ καθημερινά είναι οι σχέσεις . Μιλάω για οποιαδήποτε ηλικία .

Οι καθημερινές σχέσεις είναι τόσο καίριες για την ψυχοσωματική μας υγεία , που πραγματικά είναι ευχάριστα ανατρεπτικό όταν οι άνθρωποι , που στην αρχή φαίνεται να αναζητούν υποστήριξη και απευθύνονται σε εμένα για « την πίεση στις οικονομικές δυσκολίες της εποχής » ή για το « πώς θα βελτιώσω την συγκέντρωσή μου για καλύτερη απόδοση στα μαθηματικά » ανακαλύπτουν τελικά ότι η σχέση με τη μητέρα , με το σύζυγο , με την κόρη , με τη διπλανή στο σχολείο είναι κάτω από την κορυφή του παγόβουνου . Και είναι η αιτία για τους πονοκεφάλους , τη θλίψη ή τον θυμό που μπορεί να αισθάνομαι ή ακόμη και για την έλλειψη συγκέντρωσης που έχω παρατηρήσει στο σχολείο τον τελευταίο καιρό .
Τα « σχεσιακά » θέματα είναι αυτά που μας απασχολούν πιο πολύ από οτιδήποτε , είτε αυτό είναι συνειδητό και κατανοητό είτε είναι ασυνείδητο και βρίσκεται στον κόσμο του αθέατου . Τα τείχη που υψώνω στην καθημερινή μου αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους γύρω μου – με την ψευδαίσθηση ότι έτσι μπορεί να προστατεύομαι
Αληθινές , κοντινές ανθρώπινες σχέσεις . Αυτό είναι που αξίζει και αυτό που τελικά μας μένει στη ζωή … από την « επώδυνη » οικειότητα και εγγύτητα που φέρουν οι αληθινές σχέσεις – πιστέψτε με είναι ο πυρήνας των προβλημάτων των ανθρώπων . Φοβάμαι να συνδεθώ αληθινά , να είμαι ο εαυτός μου και κρύβομαι πίσω από τα τείχη , κρύβομαι πίσω από τις μάσκες , πίσω από τους καθημερινούς μου ρόλους .
Δεν θα αναλύσω εδώ γιατί συμβαίνει ή πού μπορεί να οδηγήσει αυτό ( ίσως σε κάποιο άλλο αρθράκι !). Το μόνο που θα ήθελα να καταθέσω και – ας μου επιτραπεί η έκφραση – να συμβουλέψω τα παιδιά μας είναι το εξής . Φροντίστε δυο πράγματα : τα μαθήματά σας ( ναι , καλώς ή κακώς υπάρχουν κι αυτά !!!) και τις σχέσεις σας . Τα μαθήματά σας για κάποια χρόνια , τις σχέσεις σας για όλη σας τη ζωή . Κοιτάξτε πώς συνδέεστε με τους συμμαθητές σας , τους φίλους σας , τους δικούς σας ανθρώπους .
Να είστε σε επαφή και ειλικρινείς με τον τρόπο που σκέφτεστε και που αισθάνεστε όταν είστε δίπλα τους και κυρίως να μιλάτε για αυτά . Μην επιτρέπετε στον φόβο να δηλητηριάζει τις σχέσεις . Γκρεμίστε τα τείχη που εγκλωβίζουν την ψυχή , την φυλακίζουν και τελικά την αρρωσταίνουν .
Αληθινές , κοντινές ανθρώπινες σχέσεις . Αυτό είναι που αξίζει και αυτό που τελικά μας μένει στη ζωή …
Για οποιαδήποτε απορία επί του θέματος ή για περισσότερο προβληματισμό , το γραφείο μου το ξέρετε …
ΚΈΠΈΝΟΥ ΈΛΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΈΙΟΥ
APOTYP-1 . indd 12 15 / 06 / 2017 1:48 μ . μ .
Δ 12 APOTYP-1.indd 12 Τείχη … ουλεύοντας αρκετά χρόνια ως ψυχολόγος, οφείλω να ομολογήσω, με βεβαιότητα πια, ότι το πιο δύσκολο – σε επίπεδο δι- ευθέτησης – και το πιο σημαντικό πρόβλημα των ανθρώπων που συναντώ καθημερινά είναι οι σχέσεις. Μιλάω για οποιαδήποτε ηλικία. Οι καθημερινές σχέσεις είναι τόσο καίριες για την ψυχοσωματική μας υγεία, που πραγματικά είναι ευχάριστα ανατρεπτικό όταν οι άνθρωποι, που στην αρχή φαίνεται να αναζητούν υποστήρι- ξη και απευθύνονται σε εμένα για «την πίεση στις οικονομικές δυσκολίες της εποχής» ή για το «πώς θα βελτιώσω την συγκέντρωσή μου για καλύτερη απόδοση στα μαθηματικά» ανακαλύπτουν τελικά ότι η σχέση με τη μητέρα, με το σύζυγο, με την κόρη, με τη διπλανή στο σχολείο είναι κάτω από την κορυφή του παγόβουνου. Και είναι η αιτία για τους πονοκεφάλους, τη θλίψη ή τον θυμό που μπορεί να αισθάνομαι ή ακόμη και για την έλ- λειψη συγκέντρωσης που έχω παρατηρήσει στο σχολείο τον τελευταίο καιρό. Τα «σχεσιακά» θέματα είναι αυτά που μας απασχολούν πιο πολύ από οτιδήποτε, είτε αυτό είναι συνειδητό και κατανοητό είτε είναι ασυνεί- δητο και βρίσκεται στον κόσμο του αθέατου. Τα τείχη που υψώνω στη '::::::>:::'::>'::::::Դ+>::>:>:'::'>:>>':::>>;>:>>':>7>>$'::>'L'::'>::$+>#:>:::>::>:'>3>:':>>:':>:>::'::'>>:>>:>:>7::::$+:G::::::>:::>:::>:::>>;>:::>+>>:>::>:G>>>0:::::>:>::::::+::::>>>0>:>>:::::::>:::::+>>:܃:>':+:>>0'>::' :>>;:>:: ':::::>3>:>:':::':::>7>:>:'>:>$+>:>:>:$::$:::::::>$>>:>::>$L$>:>>:>#>:$::$:::::$+:$>>>:::>$>>':$>>::::::>>':$>>':$:::>>;>>':$+:::::::'::'>>::::>8':::::::'::':::::':'::>>>3>$+::>':::':>>7:::::'>:>>$':>>0'>:'>::>:ܰ':>>7:::::$+>:>>$$:>>0$>:>$::>::>$>:>>$$:>>0$>:>>$::::::>:+::>7>'::>'>>3::>>+:S::$::$::::>7>>$$::>8$:::>:$>>:::::::$:$>:>4$+:>:>::'::':::::>::':>>>0$:>>'>'>:'::>:::'::::$+:>:>:::䄤'::':>3::'>:>'::':::::'::'::>:::>>$$+:::$O:>$::>$:>:>>:>::$:$::>>:>:ߊL$::$>>:::>+::>#>$'>:'>:::::'::>':::::'>:':::>':>::>:>>:':>:$+>>::::>:'>:'::::::>:'>:>$:::':::>;>':':::>;>$+>>:>>:>:'::':>>:':::'>:>'>>:>::>'>:>'::'::Ĵ+::::>:$>:>$:::$::>:::$>>>3:::İ$>:>$>>:>::>$>:>$+:::'>3::'>:>'>:':>':':k::>::>:'>>;>'>>::::>>:'::$+>:>>'>>:::::>:>'>:>'>:>>'>:::>>'>:>'>:>>'::+::>7>'>:>':::>>;>:>>$+:w:'::>>:'>:':>:>:':::':::::>::::>'::'>::'>>>3>:$+>:>'>::>>:>>:':::'>:>'::>::::>>:'>3>::'::>>:'::+>::'>:>>':::':>>:>'>'::'::::>:':::':>>:':s::':>:+>>:>:>:$>>::$>>3::$::$::::>:>:::::$>:>$>>:>::>$+:O:>:::>>:$>:$>::>:$>:>$::::>'::::>:$>::$>#>>:$+>::'>>::::::>:':::'>:::::'>::':>>>'>>::::>:+:G::::::>':::>:::>':::>>;>:::>'>>:>::>':G>>>0$+:::::$>:>$::::::$:::$:>>>0$>:>$>:::::$::>$:::::$+>>:':>':+:O::':>:::::>:>:':>:>::':>:'>:>'::::>:>':':::$+>:>:>>>3>:>:'>>::::::>:>:>0'>:':>:>:::'::>'>:$+::>:>:׊+:k:#::#:w:::#:o:g:w:D+:::::o::O::::::O::s:w:G::g:::o::k:#:g::(Լؼ܀::