ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 13

Δ 12 APOTYP-1.indd 12 Τείχη … ουλεύοντας αρκετά χρόνια ως ψυχολόγος, οφείλω να ομολογήσω, με βεβαιότητα πια, ότι το πιο δύσκολο – σε επίπεδο δι- ευθέτησης – και το πιο σημαντικό πρόβλημα των ανθρώπων που συναντώ καθημερινά είναι οι σχέσεις. Μιλάω για οποιαδήποτε ηλικία. Οι καθημερινές σχέσεις είναι τόσο καίριες για την ψυχοσωματική μας υγεία, που πραγματικά είναι ευχάριστα ανατρεπτικό όταν οι άνθρωποι, που στην αρχή φαίνεται να αναζητούν υποστήρι- ξη και απευθύνονται σε εμένα για «την πίεση στις οικονομικές δυσκολίες της εποχής» ή για το «πώς θα βελτιώσω την συγκέντρωσή μου για καλύτερη απόδοση στα μαθηματικά» ανακαλύπτουν τελικά ότι η σχέση με τη μητέρα, με το σύζυγο, με την κόρη, με τη διπλανή στο σχολείο είναι κάτω από την κορυφή του παγόβουνου. Και είναι η αιτία για τους πονοκεφάλους, τη θλίψη ή τον θυμό που μπορεί να αισθάνομαι ή ακόμη και για την έλ- λειψη συγκέντρωσης που έχω παρατηρήσει στο σχολείο τον τελευταίο καιρό. Τα «σχεσιακά» θέματα είναι αυτά που μας απασχολούν πιο πολύ από οτιδήποτε, είτε αυτό είναι συνειδητό και κατανοητό είτε είναι ασυνεί- δητο και βρίσκεται στον κόσμο του αθέατου. Τα τείχη που υψώνω στη '::::::>:::'::>'::::::Դ+>::>:>:'::'>:>>':::>>;>:>>':>7>>$'::>'L'::'>::$+>#:>:::>::>:'>3>:':>>:':>:>::'::'>>:>>:>:>7::::$+:G::::::>:::>:::>:::>>;>:::>+>>:>::>:G>>>0:::::>:>::::::+::::>>>0>:>>:::::::>:::::+>>:܃:>':+:>>0'>::' :>>;:>:: ':::::>3>:>:':::':::>7>:>:'>:>$+>:>:>:$::$:::::::>$>>:>::>$L$>:>>:>#>:$::$:::::$+:$>>>:::>$>>':$>>::::::>>':$>>':$:::>>;>>':$+:::::::'::'>>::::>8':::::::'::':::::':'::>>>3>$+::>':::':>>7:::::'>:>>$':>>0'>:'>::>:ܰ':>>7:::::$+>:>>$$:>>0$>:>$::>::>$>:>>$$:>>0$>:>>$::::::>:+::>7>'::>'>>3::>>+:S::$::$::::>7>>$$::>8$:::>:$>>:::::::$:$>:>4$+:>:>::'::':::::>::':>>>0$:>>'>'>:'::>:::'::::$+:>:>:::䄤'::':>3::'>:>'::':::::'::'::>:::>>$$+:::$O:>$::>$:>:>>:>::$:$::>>:>:ߊL$::$>>:::>+::>#>$'>:'>:::::'::>':::::'>:':::>':>::>:>>:':>:$+>>::::>:'>:'::::::>:'>:>$:::':::>;>':':::>;>$+>>:>>:>:'::':>>:':::'>:>'>>:>::>'>:>'::'::Ĵ+::::>:$>:>$:::$::>:::$>>>3:::İ$>:>$>>:>::>$>:>$+:::'>3::'>:>'>:':>':':k::>::>:'>>;>'>>::::>>:'::$+>:>>'>>:::::>:>'>:>'>:>>'>:::>>'>:>'>:>>'::+::>7>'>:>':::>>;>:>>$+:w:'::>>:'>:':>:>:':::':::::>::::>'::'>::'>>>3>:$+>:>'>::>>:>>:':::'>:>'::>::::>>:'>3>::'::>>:'::+>::'>:>>':::':>>:>'>'::'::::>:':::':>>:':s::':>:+>>:>:>:$>>::$>>3::$::$::::>:>:::::$>:>$>>:>::>$+:O:>:::>>:$>:$>::>:$>:>$::::>'::::>:$>::$>#>>:$+>::'>>::::::>:':::'>:::::'>::':>>>'>>::::>:+:G::::::>':::>:::>':::>>;>:::>'>>:>::>':G>>>0$+:::::$>:>$::::::$:::$:>>>0$>:>$>:::::$::>$:::::$+>>:':>':+:O::':>:::::>:>:':>:>::':>:'>:>'::::>:>':':::$+>:>:>>>3>:>:'>>::::::>:>:>0'>:':>:>:::'::>'>:$+::>:>:׊+:k:#::#:w:::#:o:g:w:D+:::::o::O::::::O::s:w:G::g:::o::k:#:g::(Լؼ܀::