ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜ ΑΡΧΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.11.11 08:54:30 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 35967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3020 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 67142/Β7/21−8−2007 (ΦΕΚ 1727/τ.Β΄/30−8−2007) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μετα− πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα− νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυ− ών Φυτών» − Αναμόρφωση του Προγράμματος. ..... 1 Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια− κών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπου− δών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμέ− νες Αρχαιολογικές Επιστήμες». ......................................... 2 Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Δι− οίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Επιστήμης Ηλε− κτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής του Ευ− ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Μη− χανική Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων (Wireless Embedded Systems Engineering)»............. 3 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 16670/Β7 (ΦΕΚ 554/ τ. Β΄/8−5−2003) υπουργικής απόφασης, όπως τρο− ποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου− δών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Αν− θοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Πα− ραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργει− ες» – Αναμόρφωση του Προγράμματος. .................... 4 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/431 (ΦΕΚ 1151/Β΄/ 03−11−1998) υπουργικής απόφασης όπως τροπο− ποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή− ματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία − Διαχείριση Χερ− σαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» − Ανα− μόρφωση Προγράμματος. ...................................................... 5 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Pavol Josef Safarik University in Kosice της Σλοβακίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη................. 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 175424/B7 (1) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 67142/Β7/21−8−2007 (ΦΕΚ 1727/τ.Β΄/30−8−2007) υπουργικής απόφασης που αφο− ρά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θε− τικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διατήρηση της Βιοποικιλό− τητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» − Αναμόρφωση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 του N. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) « :S: